srenfrdees

Saziv za XIII redovnu Skupštinu članova Udruženja

17. 05. 05

Logo MSRS web

Na osnovu člana 52. stav 1. i člana 58. Statuta Upravni odbor Udruženja Multiple Skleroze Republke Srpske je dana 04.05.2017. godine, donio odluku kojom:

SAZIVA
XIII redovnu sjednicu Skupštine članova
Udruženja Multiple Skleroze Republike Srpske

I
u ulici Gundulićeva 31, 78000 Banja Luka, a koja će se održati 31.05.2017. godine (srijeda) u sali Centra za socijalni rad Banja Luka (zgrada Alternativne televizije), sa početkom u 1000 časova. Za sjednicu Skupštine Udruženja Multiple Skleroze Republike Srpske, predložen je slijedeći

DNEVNI RED:
1.    Izbor radnih tijela Skupštine Udruženja:
a)    Predsjednika Skupštine,
b)    Zapisničara,
c)    Ovjerivača zapisnika i
d)    Komisiju za glasanje;
2.    Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja;
3.    Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Udruženja za 2016. godinu;
4.    Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Operativnog plana Udruženja za 2017. godinu;
5.    Razno;

II
Poziv za XIII redovnu Skupštinu članova Udruženja zajedno sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni članovima na internet stranici Udruženja www.uomsrs.org, kao i na uvid u

iste u prostorijama Udruženja u Banjoj Luci u ul. Sime Matavulјa br. 10, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH.
Pravo glasa na Skupštini ostvaruju “Predstavnici Skupštine“. Pravo da budu predstavnici Skupštine i da biraju predstavnika Skupštine (da biraju i da budu birani) ostvaruju redovni članovi na osnovu Registra redovnih članova Udruženja koji vodi Udruženje sedam dana prije održavanja skupštine.
Ukoliko se Skupština članova Udruženja ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština članova Udruženja sa istim dnevnim redom zakazuje se za isti dan (31.05.2017. godine), sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Centra za socijalni rad Banja Luka (zgrada Alternativne televizije).
Pozivaju se svi prestavnici članova da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine članova Udruženja multiple skleroze Republike Srpske.
Pisana Izjava o glasanju dostavlјa se u sjedište Udruženja najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine članova Udruženja.

Materijali za Skupštinu 2017 - download