srenfrdees

Prava i povlastice

PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Putem socijalne zaštite, država, uključujući i lokalnu zajednicu, pruža pomoć i podršku pojedincima i porodicama u prevazilaženju teških životnih situacija. Socijalna zaštita ne podrazumijeva samo materijalna davanja nego i razne usluge, aktivnoste i tretmane iz oblasti socijalnog rada kojima se osoba ili porodica osnažuje kako bi prevazišla teškoće koristeći lične resurse i resurse zajednice koji bi trebalo da svima budu jednako dostupni.
Na osnovu važećeg zakona u Republici Srpskoj, prava iz oblasti socijalne zaštite su:

 • Novčana pomoć
 • Podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju
 • Smještaj u ustanovu
 • Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu
 • Pomoć i njega u kući
 • Dnevno zbrinjavanje
 • Jednokratna novčana pomoć
 • Savjetovanje
 • Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

Važeći zakonski i podzakonski akti propisuju mogućnost ostvarivanja prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ukoliko, usljed oboljena ili oštećenja, osoba ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi. Na osnovu komisijske procjene funkcionalnog ograničenja, mogu postojati djelimična ili potpuna zavisnost od pomoći i njege drugog lica.
Na osnovu komisijske procjene funkcionalnog ograničenja, mogu postojati djelimična ili potpuna zavisnost od pomoći i njege drugog lica.
Ostvarivanje prava na ovaj dodatak je uslovljeno jedino postojanjem funkcionalnog ograničenja. Materijalni status ne utiče na ostvarivanje prava. Radni status ne utiče na ostvarivanje ovog prava. Zahtjev za ovaj dodatak se podnosi centru za socijalni rad u mjestu prebivališta (dokumentacija potrabna uz zahtjev).
Usluge socijalnog rada nisu određene nikakvim uslovima- dostupne su besplatno svim građanima u skladu sa njihovim potrebama. Jedna od usluga koja je od posebnog značaja za osobe sa multiplom sklerozom jeste  personalna asistencija, čiji je cilj povećanje funkcionalnosti i socijalne uključenosti osobe kao i veći nivo kvaliteta života osobe i njene porodice.
Pružaoci ove usluge se personalni asistenti – posebno edukovane osobe sa odgovarajućim zanimanjima, vještinama i tehnikama.
Ukoliko pojedinac ili poredica ne mogu prevazići svoje poteškoće ostvarujući postojeća prava, opštinskim odlukama se mogu definisati, planirati i ustanoviti i druga prava koja se nazivaju proširena prava iz socijalne zaštite.
Sva prava iz socijalne zaštite se ostvaruju predavanjem zahtjeva Centru za socijalni rad na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište.

PRAVA IZ OBLASTI PENZIJSKO INVALIDSKOG OSIGURANJA

Posebna oblast u penzijsko-invalidskom osiguranju je posvećena invalidnosti i pravima po osnovu invalidnosti, odnosno preostale sposobnosti za rad. Ovim putem vas informišemo o osnovnim pitanjima koja se mogu ticati lica oboljelih od multiple skleroze. Detaljnije informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Lica oboljela od multiple skleroze imaju pravo na staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, 12 mjeseci rada računa se kao 15 mjeseci osiguranja.

U slučaju da postiji presatala sposobnost za rad, osiguranik ima pravo na:

 • Raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto, odnosno pravo na odgovarajuće zaposlenje.
 • Prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju- ovo je pravo koje osiguranik stiče da bi se osposobo za rad na drugom radnom mjestu poslije procesa ocjene sposobnosti.
 • Prevenciju invalidnosti- u slučajevima kada postoji opasnost od nastanka invalidnosti, osiguranik ima pravo na raspoređivanje odnosno zaposlenje na drugom radno mjestu, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
 • Novčane naknade – osiguranik koji je po osnovu preostale sposobnosti  za rad stekao  pravo na raspoređivanje, odnosno zaposlenje na drugom radnom mjestu ili pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, ima pravo na naknadu plate od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda ili zapošljavanja.

Kada ne postoji preostale sposobnosti  za rad, koja se određuje se u odgovarajućem procentu od penzijskog osnova utvrđenog u Zakonu, zavisno od dužine penzijskog staža, pola osiguranka i kalendarske godine u kojoj se ostvaruje invalidska penzija.

PRAVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • PARTICIPACIJA
  Lica oboljela od multiple skleroze ne plaćaju participaciju od pregleda i liječenja koje se odnose na njihovu dijagnozu, uključujući lijekove i medicinska pomagala.
 • ORTOPEDSKA POMAGALA
  Uslovi za ostvarivanje prava na medicinsko pomagalo su defisinisani dijagnozom bolesti i životnom dobi osiguranog lica. Informacije u vezi sa tim se nalaze u Listi medicinskih sredstava, koja je sastavni dio Pravilnika o pravu na medicinska sredstva ( Sl.glasnik 114/12) (www.zdravstvo-srpske.org; „Propisi“). U Listi medicinskih sredstava moguće je pronaći i podatke o tome ko predlaže, a ko propisuje pomagalo, na koliko se rok pomagalo odobrava, da li je pravom na pomagalo obuhvaćeno i pravo na popravku pomagala, da li je pomagalo nakon korišćenja neophodno vratiti, kao i standardni materijal od koga su izređena pomagala koja pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.
 • PRAVO NA FIZIKALNU REHABILITACIJU
  Osigurana lica imaju pravo na rehabilitaciju u banjama i drugim specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju. Rehabilitacija u banjama i drugim specijalizovanim ustanovama se odobrava samo onda kada nije bila dovoljna rehabilitacija u bolnici, odnosno u centru za bazičnu rehabilitaciju pri domu zdravlja. Za liječenje multiple skleroze preporučuje se Banja Gornja Trepča i Banja Vilina Vlas - Višegrad. Troškove liječenja u Banji Gornja Trepča Fond Socijalnog osiguranja Republike Srpske snosi u cjelosti.
  Ko odobrava liječenje u ustanovama za rehabilitaciju?
  Upućivanje na liječenje u specijalizovanu ustanovu za rehabilitaciju vrši porodični doktor na osnovu preporuke ljekara specijaliste koji za takvu preporuku ima ovlašćenje. 
 • PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZVAN RS
  Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS imaju pravo da se liječe, odnosno da koriste zdravstvenu zaštitu i izvan Republike Srpske. Ovo pravo je, u principu, moguće ostvariti onda kada liječenje ne mogu da obave bolnice Republike Srpske. Pravo na liječenje izvan Republike Srpske za lica oboljela od multiple skleroze moguće je ostvariti: na osnovu prijedloga ljekarskog konzilijuma zdravstvene ustanove RS.
  Ljekarski konzilijum može da predloži upućivanje na liječenje izvan RS, i to u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen uguvor, a u slučaju da je osiguraniku potrebno lječenje koje nije moguće obaviti u našim bolnicama. Ovaj prijedlog mogu da daju i specijalisti iz prihvatnih zdravstvenih ustanova sa kojima je Fond ugovorio konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu. Procedura ostvarivanja prava po ovom osnovu je jedinstvena: zdravstvena ustanova svoj prijedlog upućuje Fondu, koji će osigaraniku poštom dostaviti rješenje o odobrvanju liječenja, koje će biti plaćeno iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u cjelosti ili umanjeno za participaciju koju plaća osiguranik.
  U slučaju da predloženo liječenje ne bude odobreno, u rješenju će biti naveden razlog, odnosno biće navedeno koja bolnica u RS može da sprovede predloženo liječenje. Uz rješenje o odobrenom liječenju, potrebna vam je i uputnica koju će vam na osnovu rješenja dati vas porodični doktor.
  Postoji mogućnost da se osiguranici na lični zahtjev obrate Fondu u cilju odobravanja liječenja van RS i to za one zdravstvene usluge koje je moguće obaviti u referentnim zdravstvenim ustanovama u RS. Ukoliko se takvo liječenje odobri, osiguranici snose 70% troškova liječenja, a Fond 30%, dok nijedna kategorija nije oslobođena participacije  ( s obzirom na to da ove vrste liječenja prevazilaze uobičajen obim prava propisanih pravilnicima Fonda).

Kako da dobijete odgovor na vaša pitanja?

Bilo koju informaciju iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja možete dobiti putem info linije 1371. Ovaj broj vam je dostupan od 07h do 21h svakog dana, a odgovor ćete dobiti najkasnije u toku sljedećeg radnog dana. Na ovaj broj možete da prijavite kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Svako osigurano lice ima mogućnost da prijavi kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kršenje prava je moguće prijaviti pismeno, na obrascu „ Prijava povrede prava“, putem info telefona, elektronskom poštom ili lično službeniku kontrole ili zaštitniku prava. U postupku odlučivanja, nadležne službe Fonda će provjeriti sve navode iz prijave i o tome obavjestiti podnosioce u roku ne dužem od 15 dana.
Odgovor na vaše pitanje možete da dobijete i putem info telefona broj:051/249-238, 051/226-870 i 051/249-211, koji je dostupan radnim danom od 08h do 15h časova.
Informacije u vezi sa listom lijekova koje finansira Fond možete da dobijete na telefon: 051/ 249-222.
Porebne informacije možete da dobijete i u svakoj poslovnici Fonda, kao i putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.